Corporate Governance

BOLAGSORDNING / ARTICLES OF ASSOCIATION

Acarix AB, org. nr/reg. no. 559009-0667

BOLAGSORDNING FÖR Acarix AB

ARTICLES OF ASSOCIATION OF Acarix AB

 

org. nr / reg. no. 559009-0667

 • 1 Företagsnamn / Company name
  Aktiebolagets företagsnamn är Acarix AB. Bolaget är publikt (publ).
  The company name is Acarix AB. The company is a public company (publ).
 • 2 Säte / Registered office
  Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.
  The board of directors shall have its registered office in the municipality of Malmö.
 • 3 Verksamhet / Object of the company
  Bolaget ska äga och förvalta lös samt fast egendom och tillhandahålla administrativa, rådgivande och företagsledningstjänster till koncernens bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
  The company shall own and manage chattels and real property and provide administrative, advisory and business management services to the group companies and conduct any activities related to the aforementioned.
 • 4 Aktiekapital / Share capital
  Aktiekapitalet ska vara lägst 1 410 000 kronor och högst 5 640 000 kronor.
  The share capital shall not be less than SEK 1,410,000 and not more than SEK 5,640,000.
 • 5 Antal aktier / Number of shares
  Antalet aktier ska vara lägst 141 000 000 och högst 564 000 000.
  The number of shares shall not be less than 141,000,000 and not more than 564,000,000.
 • 6 Styrelsen / Board of directors
  Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter och väljas årligen på årsstämman for tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
  The board of directors shall consist of a minimum of three and a maximum of ten directors and they are elected yearly at the annual general meeting for the time up until the end of the next annual general meeting.
 • 7 Revisorer / Auditors
  För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska årsstämman välja lägst en och högst två revisorer eller revisionsbolag, med eller utan revisorssuppleant.
  For the review of the company's annual report as well as the management pursued by the board of directors and the managing director, the annual general meeting shall elect at least one and at most two auditors or audit firms, with or without deputy auditors.
 • 8 Kallelse till bolagsstämma / Convening of a general meeting
  Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
  Notice of general meetings shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette and by posting the notice on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issues shall be published in Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Notice of the annual general meeting and extraordinary general meeting where an amendment of the articles of association will be considered shall be given no earlier than six weeks and no later than four weeks prior to the general meeting. Notice of other extraordinary general meetings shall be issued no earlier than six and no later than two weeks before the general meeting.

 • 9 Deltagande vid bolagsstämma / Attendance at general meetings
  För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
  A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share ledger as of the date set out in the Swedish Companies Act, and notify the company of his/her, and any advisors (no more than two), intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.
 • 10 Ort för bolagsstämma / Place for holding general meetings
  Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.
  A general meeting is to be held where the board of directors has its registered office or in the municipality of Stockholm.
 • 11 Fullmaktsinsamling och poströstning / Collection of proxies and postal voting

  Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
  The board of directors may collect proxies at the company´s expense in compliance with the procedure set out in chapter 7 section 4 paragraph 2 of the Swedish Companies Act (2005:551).

  Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
  The board of directors may resolve, ahead of a general meeting of the shareholders, that the shareholders shall be entitled to exercise their voting rights by post prior to the meeting.

 • 11 Ärenden på årsstämman / Matters of the annual general meeting
  Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller flera justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Föredragning av den framlagda årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 11. Val av styrelse, revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

The annual general meeting shall be held annually within six months after the end of the financial year. At the annual general meeting, the following matters shall be considered:

 1. Opening of the meeting.
 2. Election of chairman of the meeting.
 3. Preparation and approval of the voting list.
 4. Election of one or more persons to certify the minutes.
 5. Examination of whether the meeting has been properly convened.
 6. Approval of the agenda.
 7. Presentation of the annual report and the auditors' report and the group annual report and the group auditor's report.
 8. Resolutions regarding:
  1. adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the group balance sheet,
  2. decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet and group balance sheet, and
  3. discharge from liability of the board of directors and the managing director.
 9. Determination of the number of directors and auditors and any auditor deputies.
 10. Determination of fees to the board of directors and to the auditors.
 11. Election of the board of directors and auditors and any auditor deputies.
 12. Any other matter to be dealt with by the meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association.
 • 12 Räkenskapsår / Financial year
  Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.
  The fiscal year of the company shall be 1 January - 31 December.
 • 13 Avstämningsförbehåll / Central securities depository registration

  Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § fösta stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
  A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first § items 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).

Denna bolagsordning har antagits på årsstämman den 11 maj 2021.
These articles of association have been adopted at the annual general meeting on 11 May 2021.

*****

Articles of association - Bolagsordning

Registreringsbevis_2021-11-30